Budakeszi Járás

Hulladéknaptár 2019

Ön szerint melyik Budakeszi Önkormányzatának legfontosabb feladata?
 

 

Tájékoztató a nemzetiségi önkormányzati képviselő választásról

 

A Nemzeti Választási Bizottság 2014. október 12. napjára tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választását.

Budakeszin az alábbi nemzetiségek tekintetében kerül kitűzésre a települési nemzetiségi önkormányzati választás és került megállapításra a megválasztható képviselők száma, valamint a jelöltállításhoz szükséges ajánlások száma.

Nemzetiség megnevezése

Szükséges ajánlások száma

Megválasztható képviselők száma

Német

6

4

Roma

5

3

Román

5

3

 

Nemzetiségi önkormányzati képviselő választásra vonatkozó szabályok

Ki rendelkezik választójoggal a nemzetiségi képviselő választáson?

A választáson az választó, aki a nemzetiségi névjegyzékben szerepel.

Nemzetiségi névjegyzékbe kérelmére fel kell venni azt, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán szavazati joggal rendelkezik,

b) a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott nemzetiséghez tartozik és

c) e nemzetiséghez tartozását a választási eljárásról szóló törvényben meghatározott eljárási rendben megvallja.

 

A választópolgár

a) lakóhelye szerinti településen, vagy

b) 2014. június 29-ig bejelentett tartózkodási helye szerinti településen szerepelhet a nemzetiségi névjegyzékben.

A nemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba vétel iránti kérelmet 2014. szeptember 26-án 16.00 óráig lehet benyújtani.

Ki lehet nemzetiségi önkormányzati képviselő-jelölt?

 

A választáson az a nemzetiségi névjegyzékbe vett választópolgár választható, aki

a) a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán választható,

b) a nemzetiségi önkormányzati képviselők megelőző két általános választásán, valamint az azokat követő időközi választásokon nem volt más nemzetiség nemzetiségi jelöltje, továbbá

c) nyilatkozatot tesz arról, hogy

ca) a nemzetiség képviseletét vállalja,

cb) a nemzetiségi közösség nyelvét beszéli, kultúráját és hagyományait ismeri.

 

Jelölő szervezet nyilvántartásba vétele

 • A választáson CSAK NEMZETISÉGI SZERVEZET ÁLLÍTHAT JELÖLTET!
 • Jelölt csak az lehet, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.
 • Két vagy több nemzetiségi szervezet közös jelöltet állíthat.
 • A jelöltet állítani szándékozó nemzetiségi szervezetet a választás kitűzését követően jelölő szervezetként be kell jelenteni a Nemzeti Választási Bizottságnál.
 • A bejelentésre a P4 jelű „Jelölő szervezet bejelentése” nyomtatvány szolgál, amely a honlapon elérhető.
 • Egy nemzetiségi szervezet csak egy nemzetiséget képviselhet.
 • Egy személy csak egy települési, egy területi és egy országos önkormányzati jelölést fogadhat el.

 

Jelölt ajánlás

 • A jelöltet ajánlani ajánlóíven lehet.
 • Jelöltet az ajánlhat, aki az adott nemzetiség névjegyzékében szerepel.
 • Egy ajánló több jelöltet is ajánlhat.
 • Az ajánlóívet a Nemzeti Választási Bizottság által történt nyilvántartásba vétel után, az A6 jelű „Ajánlóív igénylése” nyomtatvány Helyi Választási Iroda vezetőjének (2092 Budakeszi, Fő utca 179.) való benyújtással lehet igényelni.
 • A Helyi Választási Iroda vezetője az ajánlóíveket legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére.
 • Ajánlóív igénylésre szolgál A6 jelű „Ajánlóív igénylés” c. nyomtatvány a honlapon elérhető.
 • A megfelelően kitöltött nyomtatványt bárki átadhatja a HVI vezetőjének, az átadónak nem kell meghatalmazással rendelkeznie.
 • A nyomtatvány 3. oldalán a jelölő szervezet képviselőjének neve és aláírása rovatban az írhat alá, aki

- a jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes képviselője vagy meghatalmazottja

- az NVR-ben szereplő képviselőtől vagy meghatalmazottól származó, írásbeli meghatalmazással rendelkezik.

 • Az ajánlóív igénylő nyomtatványon kell megadni az igényelt ajánlóívek darabszámát, ennek meghatározásakor figyelemmel kell lenni arra, hogy egy ajánlóíven 8 db ajánlás gyűjtésére van lehetőség.
 • Különösen figyelni kell arra, hogy a nyomtatványt a személyi okmányok adatai alapján kell kitölteni.
 • A nyomtatványt a jelöltként induló személynek saját kezűleg kell aláírnia, a jelölt helyett meghatalmazottja a nyomtatvány aláírására nem jogosult.
 • A Helyi Választási Iroda valamennyi ajánlóívet sorszámmal, valamint hitelesítő bélyegzőnyomattal lát el.
 • Az ajánlóív érvényességének feltétele, hogy azon szerepeljen az ajánlást gyűjtő polgár neve és aláírása.

 

Ajánlóívek átadása

 • Helyi Választási Iroda vezetője legkorábban 2014. augusztus 25-én 8.00 órakor adja át az igénylő részére az ajánlóíveket.
 • A Helyi Választási Iroda az ajánlóív átadásával egyidejűleg, valamint a jelölő szervezet kérésére a szavazást megelőző 35. és 13. napon (szeptember 7. illetve szeptember 29.) az adatai kiadását megtiltó választópolgár adatainak kivételével ingyenesen átadja a jelölő szervezet számára a névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként szereplő választópolgárok nevét és lakcímét.
 • A Nemzeti Választási Iroda utasítása alapján az ajánlóívek kiadásának első napján és a továbbiakban is, a választási irodában megjelenő igénylők részére érkezési sorrendben (ha egyszerre érkeznek, akkor az A5-ös nyomtatvány leadásának sorrendjében) kell átadni az általuk igényelt íveket.
 • Az ajánlóívek átvételére jogosultak köre:

- jelölő szervezet NVR-ben rögzített törvényes vagy meghatalmazott képviselője,
- ezen személy által adott meghatalmazással rendelkező személy,
- maga a jelölő szervezet jelöltjeként indulni szándékozó személy.

 • Az ajánlóív átvételére jogosult személynek az ajánlóívek kiadását megelőzően személyazonosságuk igazolására alkalmas fényképes igazolvánnyal kell igazolniuk személyazonosságukat. E dokumentumról a Helyi Választási Iroda másolatot készít, melyet az átvételre jogosult személy aláírásával igazol és azt a választási iroda az ajánlóív kiadását rögzítő iratanyagban elhelyez.
 • Az ajánlóív átvételére jogosult személy tételesen ellenőrzi az igényelt ajánlóívek sorszámát és bélyegző lenyomatának meglétét.
 • Az ajánlóívek kiadásáról minden esetben átvételi elismervényt kell kiállítani.
 • Ajánlóívet a jelölt bejelentés időszakában, 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig lehet igényelni
 • A korábban igényelt ajánlóívek mellé – újabb A5-ös nyomtatvány leadásával - további ajánlóív is igényelhető, ennek tipikus esete, például ha az leadott ajánlóívek ellenőrzése során a választási iroda megállapítja, hogy az érvényes ajánlások száma nem éri el a jelölt állításhoz szükséges mértéket.

 

Ajánlásgyűjtés

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 122. § - 123. § értelmében:

„122. § (1) Az a választópolgár ajánlhat jelöltet, aki a választáson a választókerületben választójoggal rendelkezik.

(2) Az ajánlóívre rá kell vezetni az ajánlást adó választópolgár nevét, személyi azonosítóját, magyarországi lakcímét, valamint az anyja nevét. Az ajánlóívet az ajánló választópolgár saját kezűleg aláírja.

(3) Egy választópolgár több jelöltet is ajánlhat.

(4) Egy választópolgár egy jelöltet csak egy ajánlással támogathat, a további ajánlásai érvénytelenek.

(5) Az ajánlás nem vonható vissza.

(6) Az ajánlóíven az ajánlást gyűjtő személy feltünteti nevét és aláírását.

123. § (1) Ajánlást a polgárok zaklatása nélkül - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a jelölő szervezet képviselője vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve annak képviselője bárhol gyűjthet.

(2) Nem gyűjthető ajánlás:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

(3) Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

(4) Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.”

 

Jelölt bejelentése

 • A jelöltet az ajánlóívek átadásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételre illetékes választási bizottságnál.
 • A jelölt bejelentésére 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig van lehetőség munkanapokon 8.00 – 16.00 óra között.
 • Jelölt bejelentésre szolgáló E3 jelű „Egyéni képviselőjelölt bejelentése” nyomtatvány a honlapon elérhető.
 • Az E3 jelű formanyomtatvány aláírására vonatkozó szabályok:

- a jelöltként indulni kívánó választópolgárnak, és
- és a jelölő szervezet képviseletére jogosult személynek is alá kell írnia.

 • A megfelelően kitöltött E3 jelű formanyomtatványt és az ajánlóíveket bárki átadhatja a Helyi Választási Iroda vezetőjének.
 • A Helyi Választási Iroda vezetője átveszi az ajánlóíveket és az E3 jelű formanyomtatványt, azokat ellenőrzi, felhívja a bejelentő figyelmét az esetleges hiányosságokra és a bejelentésről átvételi elismervényt ad ki.
 • A jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig. E kötelezettség elmulasztása esetén az illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki.
 • A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után 10000 Ft, a bírság összegét a Nemzeti Adóhivatal adók módjára hajtja be.
 • Ha a jelölt, jelölő szervezet 2014. szeptember 9-én 16.00 óráig leadja azokat az ajánlóíveket, amelyeken nem gyűjtöttek ajánlást mentesül a bírság megfizetésének kötelezettsége alól.
 • A választási iroda az átvett ajánlóíveket a bejelentő jelenlétében rögzíti az informatikai rendszerben, erről a bejelentő részére átadás- átvételi jegyzőkönyv kerül átadásra, amely tartalmazza azon sorszámú ajánlóíveket, melyek nem kerültek a  választási irodának leadásra.

 

Ajánlások ellenőrzése

 • A Helyi Választási Iroda az informatikai rendszerben végzi el az ajánlások ellenőrzését
 • az ajánló választópolgár azonosítását és választójoga megállapítását az ajánlóíven feltüntetett adatainak a központi névjegyzék és a szavazókörök és választókerületek nyilvántartásának adataival való összevetésével kell elvégezni.
 • az ajánlások ellenőrzését nem kell tovább folytatni, ha bizonyossá válik, hogy az érvényes ajánlások száma eléri a jelöltséghez szükséges számot
 • az ajánlások ellenőrzésének eredményéről a választási iroda vezetője tájékoztatja az illetékes választási bizottságot
 • a jelölt nyilvántartásba vételéről az illetékes helyi választási bizottság dönt

A jelölt bejelentés időszakában Budakeszi Város Helyi Választási Bizottsága üléseinek tervezett időpontjai:

 

A Helyi Választási Bizottság döntéséről a választási iroda e-mailen tájékoztatja a jelöltet, illetve jelölő szervezetet.

Az a nemzetiséghez tartozó jelölő szervezet, amelynek települési önkormányzati választására a településen sor kerül, a szavazóhelyiségben egy megfigyelőt bízhat meg. Megfigyelő csak a központi névjegyzékben a nemzetiség választópolgáraként nyilvántartott választópolgár lehet.

 

 

 

IX. Szavazólap adattartalma

 • Külön szavazólap szolgál a települési, a területi és az országos nemzetiségi önkormányzat megválasztására.
 • A szavazólap tartalmazza a nemzetiség megnevezését is.
 • A szavazólapon a jelöltek, illetve a listák a választási bizottság által kisorsolt sorrendben szerepelnek.
 • A képviselő-jelöltek sorrendjének sorsolására 2014. szeptember 8-án kerül sor.
 • Ha a sorsolást követően valamely jelöltet nem vesznek nyilvántartásba, vagy abból törölnek, a szavazólapon szereplő jelöltek egymáshoz viszonyított sorrendje nem változik.
 • A szavazólapon a jelölteket folyamatos sorszámozással ellátva kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelöltek, jelölő szervezetek adatait nagybetűvel, azonos betűtípussal és betűmérettel kell feltüntetni.
 • A szavazólapon a jelölő szervezet jelképét húsz milliméter magas és negyven milliméter széles területen kell elhelyezni.

Budakeszi, 2014. augusztus 13.

 

dr. Remete Sándor

jegyző

Csatolmányok nevei:
FájlLeírás
Fájl letöltése (A6_ajanloiv_igenylese.pdf)A6 ajanlóív igényléseA6 ajanlóív igénylése
Fájl letöltése (Atjelentkezes_2.pdf)Atjelentkezes kerelemÁtjelentkezés kérelem
Fájl letöltése (E3_egyeni_kepviselojelolt_bejelentese.pdf)E3 egyéni képviselőjelölt bejelentéseE3 Egyéni képviselőjelölt bejelentése
Fájl letöltése (Kerelem_nyomtatvany.pdf)Kérelem nyomtatványKérelem nyomtatvány
Fájl letöltése (P4_jelolo_szervezet_bejelentese.pdf)P4 jelölő szervezet bejelentéseP4 Jelölő szervezet bejelentése
Fájl letöltése (Tobbcelu_kerelem.pdf)Tobbcelu kerelemNemzetiségi választópolgárként történő nyilvántartásba-vétel, fogyatékossággal élő választópolgár segítése, személyes adatok kiadásának megtiltása iránti kérelem
Ma 2019. január 19., szombat, Sára és Márió napja van.

Akadálymentes honlap

Látogatóink 2011.12.30. óta
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterMa285
mod_vvisit_counterTegnap975
mod_vvisit_counterEzen a héten6038
mod_vvisit_counterMúlt héten7236
mod_vvisit_counterA hónapban18758
mod_vvisit_counterMúlt hónapban27925
mod_vvisit_counterÖsszesen2167995

Jelenleg: 12